BAZLAMA GIDA ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
Değerli Site Ziyaretçilerimiz, Müşterilerimiz, Üyelerimiz;
Bu Aydınlatma Metni, www.bazlamakahvalti.com internet sitesi ile alakalı olarak
Kişisel Veri Sahipleri’nden ve/veya üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verilerin kullanımına
ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri
sorumlusu olan, Bazlama Gıda Anonim Şirketi tarafından kişisel verilerinizin toplanma
şekilleri, kişisel veri işleme faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel veriler
aktarılıyorsa buna ilişkin esaslar ve veri sahibi olarak haklarınız konularında şeffaf bir şekilde
sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.
KVKK uyarınca kişisel veri sahibi olarak paylaştığınız Kişisel Verileriniz Veri Sorumlusu
olarak belirlenen Şirket tarafından aşağıda belirtilen kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.
1.TANIMLAR ve KISALTMALAR
Aydınlatma Metni’nde geçen;
Şirket : Bazlama Gıda Anonim Şirketi
Adres : Teşvikiye Mahallesi Osman F. Seden Sokak No: 8 /b Şişli İstanbul
Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde
edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi,
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her
türlü işlemi,
Kişisel Veri Sahibi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri
işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu : Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi
İnternet Sitesi/Site : www.bazlamakahvalti.com ‘u ifade eder.
 
2.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
Bazlama Gıda Anonim Şirketi ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak işlenen ve kişisel
verilerinizin çeşitleri ve sayıları işlenme nedenine göre değişiklik gösterecek olmakla birlikte;

Şirket ile paylaştığınız yahut Şirket tarafından üçüncü kişilerden elde edilen Kişisel Veriler,
aşağıdakilerden ibarettir.
 Kişisel Veri Kategorileri Ve Topladığımız Kişisel Veriler:
Kimlik Verileri; Kullanıcıların ad, soyadı bilgileri, TC kimlik numarası, doğum tarihi,
cinsiyeti
İletişim Verileri; Adres bilgileri, kullanıcıların telefon numaraları, mail adresleri,
Çerez Bilgileri Site içerisindeki davranışları, konumu, tarayıcı bilgisi, işletim sistemi bilgisi,
site ziyaret süreleri, alışkanlıkları, ilgi alanları, IP adres bilgileri
İşlem Güvenliği Verisi; internet sistem kayıtları, Kullanıcı oturum bilgileri.
 3.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER, KİŞİSEL
VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI ve AMAÇLARI
Kişisel verileriniz KVKK m. 4’te belirlenen genel ilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük
kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için,
işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri
amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir.
Kişisel veriler, KVKK’ nın 5. maddesi uyarınca Kişisel Veri Sahibi’ nin açık rızası
olmaksızın işlenemez. Ancak yine aynı madde hükmüne göre aşağıdaki şartlardan birinin
varlığı hâlinde, Veri Sahibi’ nin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi
mümkündür:
Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki
geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün
korunması için zorunlu olması, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya
ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Veri Sorumlusu’ nun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Kişisel
verinin, Veri Sahibi’ nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi,
kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Kişisel Veri Sahibi’ nin
temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusu’ nun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Şirket, işbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verilerinizi mevzuattan kaynaklı
yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Sitemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili
kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş
süreçlerinin yürütülmesi, sitemiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin
yürütülmesi, sitemizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, sitemiz ile iş
ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, Ziyaretçi
kayıtlarının oluşturulması ve takibi, Şirketimiz ve Şirketimiz adına şubelerimiz, çağrı
merkezimiz, bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya
sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun, Müşterilere daha iyi hizmet verebilme, , Müşteri memnuniyeti

aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve
icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere dahil olmak üzere alışveriş sitemizin ürün ve/veya
hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, sitemizin sunduğu ürün
ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve
icrası amaçlarıyla işlemektedir.
4.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ ve HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel Verileriniz, Şirket tarafından
www.bazlamakahvalti.com, E-mail, çağrı merkezi, restoran, satış mağazası, kamera, mobil
uygulama, kağıt ortamında gibi kanallarla KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun
olarak, KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel veri işleme şartları kapsamında
işbu Aydınlatma Metni’ nde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve
aktarılabilmektedir.
İşbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verileriniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla
doğrudan doğruya ilgili olması ve Veri Sorumlusu’ nun meşru menfaatleri için gerekli olması
hukuki sebepleri dayanak alınarak işlenmektedir.
5.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE AKTARIM AMAÇLARI
Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Bazlama Gıda Anonim Şirketi, servis sağlayıcıları-
tedarikçileri ve (sosyal medya-ağlar ve online reklam ağı işletmecileri dahil olmak üzere)
belirleyecekleri diğer üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından 4. madde altında belirtilen amaçları
gerçekleştirmek amacı ile sınırlı olarak sizlere ulaşmak ve hizmet kalitesini arttırabilmek için
vermiş olduğunuz bilgileri kullanma ve bu bilgileri aktarma ihtiyacı duyabilir.
Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari
güvenliğinin temini ve ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı ile kişisel
veri işleyen 3. kişi hizmet sağlayıcılarla; örneğin, kendi verilerimizin yönetilmesi, e-postaların
dağıtılması, araştırma ve analiz amacıyla, marka ve ürün promosyonları ile belirli hizmetlerin
ve özelliklerin yönetilmesi, ödemelerin tahsil edilmesi konusunda veri işlenmesi amacıyla, iş
ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, çalışılan kargo firmasına, kanunen yetkili
kamu kurumlarına ve özel kişilere, gerekli olduğu ölçüde, (i) idari taleplere, mahkeme
kararlarına ya da kanuna uymak, (ii) Hizmetlerimizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını ya
da Hizmetlerin Kullanım Koşullarının ve politikalarımızın ihlal edilmesini önlemek, (iii) 3.
kişilerin iddia/taleplerine karşı kendimizi savunmak ve (iv) Dolandırıcılıkla mücadeleye ya da
soruşturmaya destek olmak, (ör., Sahtecilik) amacıyla, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sınırlı olarak aktarılabilecektir.

6.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRELERİ
Bazlama Gıda Anonim Şirketi ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörüldüğü belirtilen süre
ve VERBİS kaydı üzerinde belirttiğimiz süreler boyunca saklamaktadır.
Verbis kaydımızda bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok
edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

7.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ
Kişisel verilerinizi korumak için Şirket, ilgili gizlilik ve veri güvenliği yasaları ye
yönetmelikleri ile tutarlı olan uygun tedbirleri almakta ve teknolojinin durumuna, uygulama
masraflarına ve korunacak verilerin içeriğine bağlı olarak, imha, kayıp, değişiklik, izinsiz
açıklama veya verilerinize izinsiz erişim gibi riskleri önlemek üzere teknik ve kurumsal
tedbirleri uygulamaya koymaktadır.
İşbu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel veriler Şirket bünyesinde yalnızca sınırlı kişilerin
erişimine açık olarak muhafaza edilmektedir. İşbu kişisel veriler işleme süresi sonunda
şirketin Kişisel Verileri Koruma ve İmha Politikası’ nda gösterildiği şekilde silinecek, yok
edilecek veya anonim hale getirilmektedir.
8.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
8.1. Kişisel veri sahipleri, Şirket’le paylaşmış oldukları kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve
güncel olmasından ve diğer kişilere ait kişisel veriler paylaşılıyorsa işbu verilerin geçerli ve
mevzuata uygun şekilde toplanmasından sorumludur. Kişisel veri sahibi, Şirkete kişisel
verilerini sağladığı diğer kişileri bu Bildirimin içeriği hakkında bilgilendirecek ve kişisel
verilerinin Şirket tarafından bu Bildirimde belirtildiği şekilde (transfer ve açıklama dahil)
kullanılması için onaylarını almakla yükümlüdür.
8.2.KVKK ve ilgili mevzuat kapsamda Kişisel Veri Sahipleri;
·Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
·Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
·Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
·Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
·Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
·6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
·İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
·Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Kişisel Veri Sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi içerir başvurunuzu açık, anlaşır
bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek; yazılı ve ıslak
imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Veri Sorumlusu Şirket’in Teşvikiye

Mahallesi Osman f. Seden Sokak No: 8 /b Şişli İstanbul adresine ulaştırabilir yahut da
kvkk@bazlamakahvalti.com adresine iletebilirsiniz.
Şirket, cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkına sahip olmakla birlikte
başvurunuzda;
·Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
·Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun,
pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
·Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
·Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
·Talep konunuzun,
Bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi
gerekmektedir. Taleplerinizi yukarıda belirtilen şekilde Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket,
talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

Sponsored by Crabs Media